Thursday, August 13, 2009

CIRI WALI ALLAH

Dari Abu Hurairah ra, berkata: Rasulullah Saw bersabda: Sesungguhnya Allah Swt telah berfirman, “Barangsiapa memusuhi orang yang setia kepada-Ku (kekasih-Ku), sungguh Aku telah menyatakan perang terhadapnya, dan tidaklah seseorang bertaqarrub kepada-Ku dengan sesuatu yang lebih Aku sukai daripada hal-hal yang telah Aku fardhukan. Dan tidaklah seseorang hamba terus menerus bertaqarrub kepada-Ku dengan amalan-amalan sunnah hingga Aku mencintainya. Dan apabila Aku telah mencintainya, jadilah Aku pendengarannya yang ia gunakan untuk mendengar dan penglihatannya yang ia gunakan untuk melihat dan tangannya yang ia gunakan untuk berjuang dan kakinya yang ia gunakan untuk berjalan. Dan jika ia meminta kepada-Ku pasti Aku akan memberinya, dan jika ia minta perlindungan kepada-Ku pasti Aku memberinya perlindungan.” (HR. Imam Bukhari)

Terminologi waliyullah sekarang ini ternyata telah diputar belitkan pemahamannya dan perkara ini sangat mengkhuatirkan, terutamanya bagi mereka yang kurang memahami ajaran Islam dengan baik. Bahkan pada tingkat tertentu pemahaman tentang waliyullah telah jauh menyimpang dari kaedah-kaedah agama dan cenderung menyesatkan, seperti pemahaman yang menyatakan bahawa seseorang layak menyandang sebutan ‘waliyullah’ jika orang tersebut boleh menunjukkan hal-hal aneh seperti boleh terbang, menghilang, menyembuhkan orang sakit dengan cara-cara yang tidak wajar, atau berperilaku aneh-aneh seperti orang yang tidak waras dan sebagainya. Lebih parah lagi, pemahaman ini dilakonkan dalam bentuk karya film atau drama yang ditonton oleh jutaan manusia, dan itu semakin melengkapi kesesatan aqidah dan gambaran menyimpang tentang terminologi waliyullah yang benar.

Seiring dengan pemahaman tersebut, jika seseorang telah sampai pada makam ‘waliyullah’ maka ia tidak lagi terikat oleh aturan-aturan umum bahkan syariat agama sekalipun. Semakin aneh dan menyimpang perilakunya semakin ’sempurna’ pula kewaliannya, dan semakin banyak pula yang memuliakan dan mengagungkannya. Inilah fenomena aneh tapi nyata dan benar-benar ada dalam keyakinan sebagian masyarakat kita. Hal ini harus dibetulkan ke arah pemahaman yang benar, yang bersumber dari Al-Quran dan As-Sunnah.

Hadis Qudsi yang kita bahas ini menjelaskan secara jelas dan terperinci pengertian dan kriteria wali, bagaimana memperolehi makam wali, dan keutamaan yang Allah berikan kepada para wali.

Jika seseorang dapat mewujudkan dalam dirinya kriteria yang disebutkan dalam hadis ini, maka ia layak disebut waliyullah. Meski demikian, tidak dibenarkan seseorang menuntut dirinya sebagai waliyullah, karena waliyullah tidak perlukan deklarasi diri. Jangan seperti orang-orang Yahudi yang menyebut dirinya sebagai anak-anak dan kekasih Allah SWT tetapi kenyataannya dari itu. Tingkat keimanan dan ketaqwaan seseorang dengan sendirinya akan menghantarkan seseorang pada darjat wali. Adapun pemberian gelar waliyullah oleh masyarakat kepada seseorang adalah ekspresi penghormatan dan kesaksian mereka akan keimanan dan ketaqwaan orang tersebut, dan selama barometernya keimanan dan ketaqwaan hal tersebut dibolehkan dan dapat dibenarkan.

Ada banyak pertanyaan menarik dari kajian hadis ini. Apakah predikat waliyullah sudah berakhir dan hanya menjadi milik generasi terdahulu saja? Apakah saat ini seseorang masih dimungkinkan meraih cinta dan kasih sayang Allah sehingga mendapatkan kehormatan sebagai waliyullah? Apa sajakah yang harus dilakukan untuk meraih predikat wali dan bagaimana? Kita akan membahasnya satu persatu.

Pengertian Waliyullah

Salah satu makna wali secara bahasa adalah al-qurbu (dekat)[1] dan boleh pula bermakna mencintai dan dicintai. Adapun yang dimaksud dalam konteks pembahasan kita adalah orang beriman yang sungguh-sungguh dalam melakukan ibadah dan ketaatan kepada Allah. Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani berkata dalam kitabnya Fathul Bari, bahwa wali adalah orang yang mengenal Allah, selalu mentaati-Nya dan ikhlas dalam beribadah kepada-Nya.

Kriteria Kewalian

Allah Swt berfiman, “Ingatlah, sesungguhnya wali-wali Allah itu tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak (pula) mereka bersedih hati, (yaitu) orang-orang yang beriman dan mereka selalu bertakwa. Bagi mereka berita gembira dalam kehidupan di dunia dan (dalam kehidupan} di akhirat. Tidak ada perubahan atas kalimat-kalimat (janji-janji) Allah. Yang demikian itu adalah kemenangan yang besar.” (QS Yunus: 62-64)

Dalam ayat ini kriteria seorang wali sangat jelas dicirikan dalam dua hal yaitu: beriman dan bertaqwa. Ini dengan demikian membuka peluang bagi siapapun untuk menjadi wali yang akan mendapatkan ketenangan, bahkan boleh meningkat lagi menjadi orang yang selalu di garis terdepan dalam melaksanakan kebaikan sebagaimana firman-Nya: “Kemudian kitab itu Kami wariskan kepada orang-orang yang Kami pilih di antara hamba-hamba Kami, lalu di antara mereka ada yang menganiaya diri mereka sendiri dan di antara mereka ada yang pertengahan dan diantara mereka ada (pula) yang lebih dahulu dalam berbuat kebaikan.” (QS Faathir: 32)

Wali-wali Allah yang paling mulia adalah para Nabi dan Rasul. Mereka adalah manusia yang terjaga dari dosa dan disokong oleh mukjizat Allah. Selanjutnya adalah para sahabat Rasulullah Saw, yang melahirkankan Al-Qur’an dan Sunnah Nabi dalam keseharian mereka. Berikutnya adalah orang yang hidup sesudah mereka hingga hari ini. Yang perlu diingat, kewalian tidak akan terealisasi dalam diri siapapun kecuali orang tersebut memiliki keimanan dan ketakwaan, mengikuti dan meneladani Rasulullah dalam setiap ucapan, sikap dan perbuatan.[2] Jadi kitapun sebenarnya memiliki peluang menjadi wali, tergantung pada kemahuan dan kesungguhan kita. Namun di zaman seperti ini menjadi orang yang istiqamah dengan kriteria kewalian tidaklah mudah.

Cara Mencapai Kewalian

Berikut ini hal-hal yang harus kita lakukan agar boleh tergolong kedalam para wali Allah.

1. Selalu meningkatkan kualiti keimanan dan ketakwaan kepada Allah.

2. Mendekatkan diri kepada Allah Swt dengan memutamakan ibadah yang difardhukan. Umar bin Abdul Aziz berkata, “Ibadah yang paling afdal adalah melakukan kewajiban dan menjauhi perkara yang diharamkan.”

3. Perkara lain yang paling utama untuk mendekatkan diri kepada-Nya adalah dengan solat. Allah Swt berfirman, “Sujudlah dan dekatkanlah (dirimu kepada Allah) (QS Al-’Alaq: 19). Rasululah Saw bersabda, “Saat dimana seorang hamba paling dekat dengan Tuhannya adalah ketika ia sujud.”

4. Menjadi pemimpin yang adil. Abu Said Al-Khudri berkata, bahwa Rasulullah Saw bersabda, “Hamba yang paling dicintai Allah dan dekat dengan-Nya pada hari kiamat adalah pemimpin yang adil.” (HR. Tirmidzi)

5. Memperbanyak amalah sunnah. Ini adalah langkah berikutnya setelah menunaikan hal-hal yang fardhu, bukan sebaliknya mendahulukan sunnah daripada fardu, sekaligus menahan diri dari perkara yang makruh (dibenci agama).

6. Bersikap tawadhu’ (rendah hati dan tidak merasa lebih mulia dari yang lain). Imam Bukhari menjadikan hadis diatas sebagai dalil tawadhu’, karena pada dasarnya hal-hal yang telah disebutkan diatas hanya dapat dilakukan dengan sikap tawadhu’.

Keutamaan Waliyullah

Seorang wali akan mendapatkan cinta dan perlindungan dari Allah. Jika sudah demikian, maka pendengaran orang tersebut, penglihatan, tangan dan kaki serta anggota tubuh lainnya akan selalu dijaga dan dilindungi serta diberikan petunjuk untuk melakukan hal yang benar dan akan dijauhkan dari kemaksiatan.

Kedekatan dirinya dengan Allah akan menjadikan doa-doanya terkabulkan. Abu Sa’id Al-Khudri ra berkata, Rasulullah Saw bersabda, “Tidaklah seorang muslim berdoa kepada Allah, yang dalam doa tersebut tidak terdapat unsur dosa ataupun pemutusan tali silaturrahim, melainkan Allah akan memberinya salah satu dari tiga hal berikut ini: mungkin akan dikabulkan dengan segera apa yang diminta dalam doa tersebut, atau akan diberikan di akhirat, atau ia akan dihindarkan dari keburukan yang sebanding dengan permintaannya.” (HR. Ahmad)

Kesimpulan

Cukup jelas sudah penjelasan tentang waliyullah. Kita sudah dapat memahami mana wali yang benar dengan kriteria yang jelas dan mana yang salah dengan kriteria mengada-ada. Kesempatan mendapatkan derajat waliyullah (kekasih Allah) ternyata masih terbuka luas, semuanya tinggal berpulang kepada kita sendiri. Wallahu ‘alam bis showab. Ya Allah jadikanlah hambamu ini kekasih-kekasih-Mu di dunia dan di akhirat. Amin.

No comments: